TOS

TOS
Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

Semua Perisian yang diberikan oleh gamehack.fbzone.us adalah percuma untuk memuat turun dan digunakan. Anda tidak dibenarkan untuk muat naik semula perisian. Anda tidak dibenarkan untuk berkongsi maklumat yang dihasilkan oleh perisian. Anda boleh menggunakan perisian ini untuk selama-lamanya secara percuma, kami tidak menjamin bahawa perisian kami masih berfungsi jika ia ketinggalan zaman.

1. Syarat

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh laman web Terma dan Syarat Penggunaan, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan cap dagangan undang-undang.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk sementara memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web gamehack.fbzone.us untuk peribadi, tontonan bukan komersial sementara sahaja. Ini adalah pemberian lesen, tidak pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa persembahan- (komersial atau bukan komersial);
cuba untuk menyusun atau reverse engineer mana-mana perisian yang terkandung di laman web ini gamehack.fbzone.us;
mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain dari bahan-bahan; atau
memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh gamehack.fbzone.us pada bila-bila. Apabila menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

Bahan-bahan di laman web gamehack.fbzone.us ini diberikan "seperti sedia ada". gamehack.fbzone.us tidak membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tetapi tidak terhad, waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak. Selanjutnya, gamehack.fbzone.us tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web Internet atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Had

Dalam apa keadaan pun gamehack.fbzone.us atau pembekalnya akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (Termasuk, tanpa had, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan,) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Internet gamehack.fbzone.us ini, walaupun gamehack.fbzone.us atau wakil yang diberi kuasa gamehack.fbzone.us telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis kemungkinan kerosakan itu. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan-batasan ini tidak mungkin dikenakan kepada anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di laman web gamehack.fbzone.us boleh termasuk teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. gamehack.fbzone.us tidak menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan di laman web adalah tepat, lengkap, atau semasa. gamehack.fbzone.us boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. gamehack.fbzone.us tidak, Walau bagaimanapun, membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

gamehack.fbzone.us telah tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh gamehack.fbzone.us daripada laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Laman Terma Penggunaan Pengubahsuaian

gamehack.fbzone.us boleh menyemak semula terma-terma penggunaan untuk laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan.

8. Undang-undang

Mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan laman web gamehack.fbzone.us akan ditadbir oleh undang-undang Negeri New York tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Terma dan Syarat yang berkenaan dengan Penggunaan Laman laman umum.

Dasar Privasi

Privasi anda adalah amat penting kepada kami. Oleh itu, kami telah membangunkan Polisi ini bagi membolehkan anda untuk memahami bagaimana kita mengumpul, penggunaan, berkomunikasi dan mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Berikut menggariskan dasar privasi.

Sebelum atau pada masa yang mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang baginya maklumat yang dikumpul.
Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan tujuan memenuhi maksud yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.
Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan sah dan adil cara dan, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau kebenaran daripada individu yang berkenaan.
Data peribadi harus relevan kepada maksud yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu bagi maksud itu, ini tepat, lengkap, dan up-to-tarikh.
Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, menyalin, penggunaan atau pengubahsuaian.
Kami akan membuat sedia ada kepada pelanggan maklumat mengenai dasar-dasar dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.
Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi adalah dilindungi dan dikekalkan.

css.php
WP-Latar Belakang Lite oleh InoPlugs Web Design dan Tukang emas Schönmann 1010 Vienna